Vxl: +46(0)10-214 66 46
Ny som styrelseledamot

Ny som styrelseledamot (i privatägda bolag)

Sammanfattning från föreläsningen med K2 Search och Marlene Jegeborn.

Läs mer i Aktiebolagslagen.
Ledamotens roll: ABL 8:1-16
Ordförandens roll: ABL 8:17-22

”Du är ny som styrelseledamot när du kliver på ditt första uppdrag och varje gång du kliver in i en ny styrelse.” 

Vem gör vad?

Styrelsens huvuduppgifter

 • Beslut- och uppföljningsansvar
 • Löpande översyn av medelsförvaltning och bokföring
 • Följa lagar och se till att skatter betalas in i tid
 • Säkerställa att bolaget utvecklas åt rätt håll
 • Utvärdering av VDs arbete

Ordförandens roll

 • Formalia och struktur
 • Kallelse till beslutsunderlag i tid
 • Disponera mötestiden efter prioritet
 • Sammanfatta och säkerställa att det finns en tydlighet kring vad som har beslutats
 • Säkra styrelsens kompetens för de utmaningar bolaget står inför
 • Leda samtalen och se till så att alla perspektiv får ta plats
 • Ha en god relation med VD – särskilt viktigt vid utmaningar för att VD ska våga informera om vad som händer innan det har gått för långt

Ledamotens roll

 • Vara löpande uppdaterad om verksamheten
 • Dela bolagets förhållningssätt och värderingar
 • Våga säga emot ägarna med bolagets bästa som huvudfokus
 • Vara insatt och införstådd i värdet i affären och ha helhetsperspektivet
 • Sätta sig in i beslutsunderlag och göra självständiga bedömningar av verksamheten
 • Finnas tillgänglig som stöd för VD
 • Våga säga nej alternativt reservera dig vid behov (viktigt att detta dokumenteras)
 • Vara beredd att ta personligt ansvar
 • Alltid se till företagets bästa

Strategi

”Strategi är vägvalet som säkerställer att värdet av bolaget som helhet är mer än värdet av alla delar var för sig”.  

Framgångsrika strategier:

 • Identifierar den optimala affärsportföljen
 • Prioriterar rätt plattform för tillväxt
 • Omvandlar visionen till värde
 • Säkerställer att verksamheten har rätt kompetenser och personer på plats

Enligt en undersökning av McKinsey uppgav:

 • Endast 34% av styrelserna att de till fullo förstod företagets strategi
 • Endast 22% förstod det värde bolaget skapade
 • Endast 16% var insatta i den egna branschens förutsättningar

AI

Enligt McKinsey skulle hälften av de uppgifter som utförs av människor på svenska arbetsplatsen kunna automatiseras – med hjälp av teknik som redan finns.

Digitalisering och automatisering driver en stor omställning på kort tid och det kräver att styrelserna hänger med. Andelen specialistkompetens som behöver förändras förväntas vara 40% inom fem år (från 2020). 50% av vår totala arbetsstyrka förväntas behöva omskolning och år 2025 tros lika mycket arbete utföras av människa som av maskin.

Från undersökningar gjorda av MIT:

 • 34% av företagen behöver AI för tillväxt
 • 75% av företagen överlever inte utan AI

Digitalt strategiskt fokus ger:

 • 17% högre marginal
 • 38% högre omsättningstillväxt
 • 34% högre avkastningsgrad

 

Vision

Styrelsen måste se över:

 • Det långsiktiga syftet med bolaget
 • Affärsidén – vad ska vi satsa på och vad måste vi välja bort
 • Målet – sätta strategisk plan – vad behövs för att nå dit
 • Hur omvärldsläget ser ut och vilka fördelar som finns gentemot konkurrenter
 • Vad som behöver finnas i organisationen för att nå målen

Vad ligger på styrelsen och hur ligger på VD.

När är det dags att ta in en extern styrelse?

 • När bolaget omsätter 10 miljoner kronor eller är fler än 10 anställda
 • När bolaget växer vilket innebär ökade risker
 • Vid ökad komplexitet i myndighetskrav
 • När bolaget ska in i en ny fas och ägarnas kompetens inte räcker till
 • När bolaget står inför en större utmaning

TIPS! 

 • Börja med en extern ordförande för att säkerställa ordning och reda samt rätt fokus framåt
 • Bygg inte en styrelse med personer som alla kommer från branschen – hur ska bolaget kunna vara marknadsledande när alla kommer från samma perspektiv?

Glöm inte vikten av förändringsledning och att det tar tid att förändra på riktigt. Har styrelsen inte tålamod att acceptera det finns risken att man fattar beslut om för många förändringar vilket kan ha en negativ påverkan på en av de viktigaste resurserna i bolaget – den samlade människokraften

Efterfrågade kompetenser

 • Förståelse för målgrupp, värde i affären och att inspirera till en stärkande bolagskultur
 • Kunna se helhelt
 • Hållbarhet kopplat till affären
 • Digitalisering*
 • Förändringsledning*
 • Finansiering
 • Omvärldsbevakning och riskhantering
 • Formalia, ordning och reda
 • Affärsutveckling och uppskalning
 • Människoperspektivet vid uppköp, sammanslagning, tillväxt eller annan förändring*

*Kompetens som ofta fattas i styrelserummet  

Att tänka på som ny styrelseledamot

 • Var beredd att avsätta nödvändig tid för att förstå verksamheten och omvärlden
 • Kräv fullständiga beslutsunderlag och kom påläst till styrelsemötena
 • Var aktiv och ställ frågor för att förstå och därmed kunna fatta beslut för verksamhetens bästa
 • Ställ ständigt frågan om du delar bolagets grundvärderingar
 • Våga säga nej till beslut som inte gynnar bolagets bästa
 • Säkerställ att nödvändiga insikter kommer fram i beslutsprocess (dvs vikten av att ha olika perspektiv och kompetenser i styrelsen) för att kunna se vad som händer runt hörnet och möta framtida behov