Vxl: +46(0)10-214 66 46
Blogg

Intervjuserie: I styrelserummet

"I Styrelserummet" är en intervjuserie där vi får ta del av tankar och synpunkter från personer som arbetar i styrelse. Vi ställer några centrala frågor kring styrelsearbete som vi hoppas få belysta från olika perspektiv när det gäller allt ifrån utmaningar och arbetssätt till tankar kring viktiga framtidsfrågor i styrelserummet. Den här gången tar vi del av Gitt Johanssons erfarenheter och tankar kring framtidens styrelsearbete.

2023-05-02

Gitt Johansson arbetar idag som Strategisk verksamhetsutvecklare och avtalssamordnare på en av Sveriges största myndigheter. Hon har erfarenhet av både ordförande- och ledamotrollen i olika styrelser och lyfter vikten av att alltid se till verksamhetens bästa och utmaningen med att inte bli för operativ.

 

Vad är det enskilt viktigaste för dig som styrelseordförande att fokusera på i ditt uppdrag?

Att leda styrelsens arbete utefter ett helhetsperspektiv, alltid med uppdraget/företaget/organisationens huvudsakliga syfte i fokus.

Vad anser du är de tre största utmaningarna i ordföranderollen/i rollen som styrelseledamot?

– Budget i balans och verksamhetsutveckling, dvs att svara upp till såväl budgetmål som utvecklingsmål.

– Att inte fastna i dåtid. Viktigt att kunna se nutid och framtid, marknad och omvärld och arbeta efter ”var vill vi vara om xx antal år!”

– Att arbeta strategiskt! Det operativa hanterar verksamheten.

Vilka skillnader i arbetssätt sett till trender och omvärldsfaktorer ser du i styrelserummet idag jämfört med för 5 år sedan?

Både ett bredare synsätt och fler variabler behandlas i dagens styrelserum. Dessutom upplevs ett större generellt ansvar som styrelse då fler intressenter kräver insyn samt vill se resultat.

Icon

Det upplevs ett större generellt ansvar som styrelse då fler intressenter kräver insyn samt vill se resultat.

Vilka ser du är de mest efterfrågade kompetenserna i styrelserummet idag?

  • Strateger och senior advisors
  • Miljö-, klimat- och hållbarhetskunskaper
  • Press och media
  • Ekonomer (finance i ett bredare perspektiv)

Vilka nya kompetenser anser du vara viktiga i framtida styrelser och hur lyckas ni rekrytera dessa?

Kompetenser inom forskning, digitalisering (3.0) samt lojalitetsarbete (i en alltmer föränderlig värld). För att hitta dessa behöver vi behålla omvärldsperspektivet, generellt och specifikt för respektive område. Att vara proaktiv, aldrig stagnera och ha förmågan att tänka långsiktigt för att säkerställa rätt kompetens.

Om du fick välja fritt, vilken styrelse i världen skulle du själv helst vilja arbeta i och varför?

Med min bakgrund inom idrott och hälsa så skulle det vara väldigt intressant att delta i exempelvis Riksidrottsförbundets styrelsearbete. Och efter flera år av genuint samhällsintresse och min yrkesbakgrund skulle det även vara givande att ingå i styrelsen för någon av Sveriges myndigheter eller inom annan offentlig sektor.