Vxl: +46(0)10-214 66 46
Blogg

Vägen till framgångsrik styrelserekrytering – 5 viktiga steg

Dags att rekrytera till styrelsen? Då vet du att det är mycket som måste klaffa för att säkerställa såväl kompetens som arbetspotential. Den nya ledamoten eller ordföranden ska ju helst vara någon som höjer kompetensen, löser problem, ger nya infallsvinklar och bidrar till verksamhetens utveckling. För att lyckas med en styrelserekrytering krävs det ofta att du söker potentiella kandidater även utanför det egna nätverket. I den här artikeln utvecklar vi varför rätt person i styrelsen är avgörande för en framgångsrik verksamhet. Vi presenterar även en guide för styrelserekrytering i fem viktiga steg.

2021-10-07

Vad ska du tänka på när du väljer en ny ledamot till styrelsen? Svaret är att det beror helt och hållet på vilken mognadsgrad bolaget befinner sig i. Kanske är det första gången du som ägare/ordförande valt att söka externt efter en ny ledamot eller ordförande. Att ta in extern styrelsekompetens öppnar för möjligheten att få nya infallsvinklar och kunskaper i styrelsen. I en mer mogen och etablerad styrelse kan det dessutom vara viktigt att tillföra en unik specialistkompetens. Det kan vara värdefullt att ha någon i styrelsen som exempelvis är riktigt bra på frågor som rör jämställdhet, hållbarhet eller bolagskultur.

Arne Nordström är Executive Search Consultant och ansvarig för styrelserekrytering inom K2 Search. Här beskriver han sin syn på vikten av en diversifierad styrelse och de fem viktiga stegen du bör ha med dig under rekrytering av en välkomponerad styrelse.

Vart är bolaget på väg och vad är styrelsens roll idag? 

Det viktigaste inför en styrelserekrytering är först och främst att se till verksamhetens behov. Vilka är ni? Vilka är era utmaningar och möjligheter? Vart vill ni nå? För att kunna hitta rätt person bör du vara beredd på att se verksamheten från olika håll och få nya infallsvinklar – att analysera utmaningar och möjligheter både på kort och lång sikt. Ställ kritiska frågor kring styrelsens nuvarande roll och hur du skulle vilja se den i framtiden. 

Många mindre bolag ser ofta sin styrelse främst som en kontrollfunktion. Större och mer etablerade bolag utnyttjar i större utsträckning sin styrelse som en stödjande och pådrivande resurs som ska se till att VD:n och den operativa ledningen har alla verktyg och förutsättningar för att leverera i enlighet med ägarnas förväntningar. Så innan du börjar leta efter rätt person är det viktigt att definiera hur du som ägare, ordförande eller valberedning ser på styrelsens roll i bolaget.

Den rätta personen har rätt kompetens – och tillräckligt med  tid

En väl sammansatt styrelse skapar förutsättningar och har en förmåga att styra bolaget i enlighet med ägarnas direktiv. Att framgångsrikt dirigera och leda styrelsearbetet handlar främst om hur ledamöternas erfarenhet och kompetens nyttjas och hur samspelet mellan dem fungerar. Med en dedikerad och professionell styrelse ökar potentialen för att bolaget ska nå sina utvecklings- och lönsamhetsmål. Samtidigt ska de övervakande och kontrollerande funktionerna upprätthållas.

Men – kom ihåg att inte bara tänka på kompetens! För att aktivt kunna bidra i en styrelse krävs att personen har tid för uppdraget. Ett tungt operativt ansvar eller flera parallella styrelseuppdrag kan göra det svårt att hinna med ytterligare ett uppdrag. Ett styrelseuppdrag är inte ett hedersuppdrag – det är ett jobb som för allas bästa kräver både tid och engagemang.

En diversifierad styrelse minskar risken för hemmablindhet

Rekrytering av en ny ledamot är ett ypperligt tillfälle att skapa en mer diversifierad styrelse. Utifrån bolagets unika behov kan du skräddarsy eller vidareutveckla en mix av mångfald och unika kompetenser. Kanske är det inte alltid nödvändigt att som ny ledamot ha tidigare styrelseerfarenhet om man besitter en specifik kompetens som bolaget har behov av?

 

5 steg till en lyckad styrelserekrytering

Steg 1 – Analys och kravspecifikation

En viktigt startpunkt är att styrelsen har tydliga direktiv från ägarna – vilken strategi och vilka mål är det som gäller? Gör sedan en grundläggande analys för att se vilka kompetenser som behövs för att styrelsen ska kunna fungera och verka optimalt. Utifrån det kan du sedan dra slutsatser om de kvalifikationer som den nya ledamoten eller ordföranden bör ha.

Steg 2 – Kartläggning

När du är klar med din kravspecifikation är det dags att börja kartlägga. Se över vilka branscher, affärsområden, teknikområden och affärsmodeller som är intressanta att titta på för att hitta rätt kompetens. Du bör även kartlägga i vilka roller som tänkbara kandidater bör finnas idag. Här är det även läge att fundera över om personen i fråga måste ha tidigare erfarenhet av styrelseuppdrag. Kanske behöver er styrelse istället någon som har jobbat med en specifik form av ledarskap, utvecklingsarbete, internationalisering, förändringsarbete eller teknikutveckling? I så fall behöver inte erfarenheten som styrelseledamot vara det absolut viktigaste. 

Steg 3 – Sökarbete

Kartläggningen är färdig – dags att börja söka! Identifiera intressanta personer och upprätta en första kontakt där du säkerställer att kompetens och erfarenhet stämmer överens med vad du söker. Du bör även se till att personen har de praktiska förutsättningar som krävs för att arbeta aktivt i styrelsen. Du kan ha hittat den absolut bästa styrelseledamoten för bolaget, men har personen inte tid så kommer det ändå inte att fungera. Eventuella intressekonflikter på grund av konkurrerande verksamheter eller andra orsaker bör också komma upp i detta tidiga skede. Efter att de första kontakterna är tagna kan det vara lämpligt att samtliga i styrelsen eller valberedningen får tycka till om kandidaterna.

Steg 4 – Intervju och utnämning

Nu är det läge att beskriva bolaget, rollen och förväntningarna för de utvalda kandidaterna. Gör sedan en fördjupande intervju med avseende på tidigare erfarenheter och prestationer. Försök även identifiera kandidatens framåtriktade motivation och drivkrafter. Sista steget innan utnämning bör vara en referenstagning, vars syfte är att nyansera och fördjupa de intryck som kandidaten givit under hela rekryteringsprocessen. Den formella utnämningen sker oftast genom ett styrelse- eller stämmobeslut. 

5. Styrelseutvärdering

En styrelse där ledamöter inte jobbar gemensamt och i harmoni kan liknas vid ett fotbollslag utan en gemensam spelplan. Ett bra samspel i styrelserummet, liksom gentemot VD och den operativa ledningen, säkrar företagets framgång och ser till att bolaget är på rätt kurs. Genom att utvärdera din styrelse, och indirekt din verksamhet, får du viktiga insikter om styrelsens utvecklingspotential och ökar dess värdeskapande. Att genomlysa styrelsens arbete på djupet är en investering i bolagets framtid och gynnar innovation, organisatorisk tillit och faktabaserat beslutsfattande. En styrelseutvärdering kan därutöver vara ett utmärkt tillvägagångssätt att identifiera behov och utmaningar inför en kommande styrelserekrytering. Alla styrelsemedlemmar ska få komma till tals, vilket möjliggör vidare mätning och utvärdering av hur styrelsen bidrar till bolagets verksamhet.

Få hjälp med professionell styrelserekrytering och utvärdering

Vi på K2 Search har mer än 20 års erfarenhet av styrelse- och chefsrekrytering för allt från startups och familjeföretag till ägarledda bolag och börsnoterade koncerner inom de flesta branscher och företagskulturer. Vi har sammantaget ett oslagbart nätverk av exekutiva ledare och styrelsepersoner i Sverige, Norden samt internationellt. Våra verktyg för identifiering och utvärdering av potentiella styrelsekandidater är väldokumenterade och sätter med mycket hög träffsäkerhet rätt person på rätt position.

Vi hjälper även styrelser med utvärdering av deras arbete samt relationen till VD och den operativa ledningsgruppen. Den ökade transparensen i bolagstoppen ger nya insikter, bland annat i vilka processer och prioriteringar i styrelsearbetet som stödjer respektive begränsar framgång och hållbarhet i hela organisationen. Vi använder oss av en digital analysmetod som är baserad på gedigen erfarenhet av bolagsstyrning, hållbart ledarskap, innovation och beslutsfattande. Vår styrelseutvärdering ger transparenta och lättlästa beslutsunderlag för gemensamt förbättringsarbete och ett kvitto på hur dessa över tid utvecklar styrelsens arbete.

 

Läs mer om vår process för Board Recruitment & Evaulation.

I behov av nytt ledarskap?

Hör av dig till oss för att ta första steget mot att stärka din organisation.

Kontakta oss