Vxl: +46(0)10-214 66 46
Blogg

Intervjuserie: I styrelserummet

"I Styrelserummet" är en intervjuserie där vi får ta del av tankar och synpunkter från personer som arbetar i styrelse. Vi ställer några centrala frågor kring styrelsearbete som vi hoppas få belysta från olika perspektiv när det gäller allt ifrån utmaningar och arbetssätt till tankar kring viktiga framtidsfrågor i styrelserummet. I del åtta får vi ta del av Viveka Strangerts erfarenhet av styrelsearbete i hårt reglerade branscher och utmaningarna i att inte tappa affären för reglerna.

2023-10-05

Viveka arbetar som fristående konsult inom olika typer av finansiell reglering, framför allt inom compliance, anti-penningtvätt samt governance. Hon jobbar främst med banker och andra finansiella företag men hjälper även andra typer av reglerade verksamheter. Utöver detta håller Viveka utbildningar och har, tillsammans med Olof Arwinge, skrivit en bok om Introduktion till Compliance.

Vad är det enskilt viktigaste för dig som styrelseordförande att fokusera på i ditt uppdrag?

Eftersom jag sitter i finansiella företag som står under Finansinspektionens tillsyn så är huvudfokus alltid – parallellt med att driva en lönsam verksamhet – att bolaget agerar på ett sådant sätt att man aldrig riskerar att bli av med tillståndet. Styrelsen har alltid det yttersta ansvaret för bolagets riskhantering och regelefterlevnad och som styrelseordförande har jag ett särskilt uppdrag att se till att dessa frågor hanteras löpande. Därför ser vi till att ha en god ordning och reda, struktur på vilka frågor som måste behandlas av styrelsen, samt ser till att våra diskussioner och beslut dokumenteras korrekt.

För banker är det särskilt reglerat av EBA (se kap. 4 av GL 05/2021)vilken roll ordföranden har och det brukar jag snegla på. Där pekar man på både mjuka och hårda faktorer, exempelvis att ordföranden är ansvarig för:

  • Effektivt informationsflöde inom styrelsen och mellan kommittéer.
  • Främja en öppen och kritisk diskussion i styrelsen och se till att ledamöter kan uttrycka avvikande åsikter och att dessa kan diskuteras i styrelsen.
  • Se till att strategiska frågor diskuteras i styrelsen.
  • Se till att det finns bra underlag för beslutsfattande och att styrelsens ledamöter får del av dessa i god tid.

Vad anser du är de tre största utmaningarna i ordföranderollen/i rollen som styrelseledamot?

  • Att hålla en strategisk höjd när detaljer kommer på bordet för diskussion (se även svaret på nästa fråga).
  • Att ta sitt ansvar och ytterst styra en komplex verksamhet utan att vara ”på golvet” och ha full insyn i allt som sker.
  • Inom finansiell sektor är det utmanande att upprätthålla en tillräcklig kompetens inom den regelverkstsunami som sköljt över bolagen från EU och att dela upp ansvaret mellan ledamöterna i styrelsen. Alla kan inte kunna allt och man måste lita på sina styrelsekollegor.

Vilka skillnader i arbetssätt sett till trender och omvärldsfaktorer ser du i styrelserummet idag jämfört med för 5 år sedan?

För banker och reglerade bolag under tillsyn är det definitivt skillnad i att det i extern reglering ställs högre krav på styrelsen att vara involverad i detaljer, ibland nästan på operativ nivå. Detta är nog ett resultat av EU:s påverkan på finansiella företags reglering som inte helt stämmer med den svenska bolagsstyrningsmodellen enligt Aktiebolagslagen. Inom allt fler områden ställs krav på att styrelsen ska fatta beslut om policyer som reglerar detaljer snarare än principer, som tidigare varit fallet.

Icon

Det är viktigt att personen har en strategisk höjd och förståelse för helheten och samtidigt har erfarenhet av att bygga affär inom strikta ramar med tydliga regelverk.

Vilka ser du är de mest efterfrågade kompetenserna i styrelserummet idag?

Utifrån finansiell sektor skulle jag säga att den mest efterfrågade kompetensen är kombinationen av regelverkskrav och förståelse för affär (dvs hur verksamheten uppnår lönsamhet och effektivitet). Det är viktigt att personen har en strategisk höjd och förståelse för helheten och samtidigt har erfarenhet av att bygga affär inom strikta ramar med tydliga regelverk.

Vilka nya kompetenser anser du vara viktiga i framtida styrelser och hur ska ni lyckas hitta och rekrytera dessa?

Det är två områden som jag anser vara extra viktiga i framtiden.

  • Teknik och information: någon som har kunskap i vad som är bra verktyg på riktigt och vad som endast är en önskedröm. Vad ska prioriteras och vilka områden har förutsättningar att dra mest nytta av nya tekniska lösningar.
  • Ledarskap, etik och kultur: någon som vet vad som krävs av en verksamhets chefer och ledare för att få med sig anställda och få saker att hända. Det är viktigt att ha personer på plats i styrelsen som vet hur en osund kultur upptäcks och vad som krävs för att förändra den (och som förstår konsekvenserna av att inte göra det).

Om du fick välja fritt, vilken styrelse i världen skulle du själv helst vilja arbeta i och varför?

Vilken svår fråga men utifrån min rättrådiga sida skulle en NGO vara lockande, till exempel Transparency International. Alternativt någon kulturell organisation av världsklass så som Carnegie Hall i New York och få möjlighet att komma närmre upplevelser som jag idag bara drömmer om.